แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1
กลุ่ม : IT1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
จ.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 (3-0-6) รศ.ดร.สำราญ ผลดี อ. 09.00-12.00 น.

อ. 13.00-16.00 น.
พฤ. 09.00-12.00 น.
พฤ. 13.00-16.00 น.
2 31 1103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-6) อ.ภาวิณี นนทะจันทร์ จ. 09.00-12.00 น.

จ. 13.00-16.00 น.
พ. .9.00-12.00 น.
พ. 13.00-16.00 น.
3 00 6001 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯ 3(3-0-6) รศ.ดร.สำราญ ผลดี จ. 09.00-12.00 น. Block 2
4 00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) อ.หัทยา แย้มชุติ อ. 13.00-17.00 น. Block 2
5 00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) อ.ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์ พ. 09.00-12.00 น. Block 2
6 00 8005 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) อ.นันทวัน นาคอร่าม อ. 09.00-12.00 น. Block 2
7 31 1105 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) อ.ภาวิณี นนทะจันทร์ จ. 13.00-16.00 น. Block 2
รวมหน่วยกิต 19

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2
กลุ่ม : IT2
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7006 ภาษาอังกฤษนำเสนอ 3 (2-2-5) อ.กวิสรา ตันสกุล จ. 09.00-12.00 น.

จ. 13.00-16.00 น.
พ. 09.00-12.00 น.
พ. 13.00-16.00 น.
2 31 2209 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ 3(3-0-6) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม อา. 08.00-13.00 น.

อา. 14.00-19.00 น.
3 00 5002 ศิลปวัฒนธรรม 3(3-0-6) รศ.ดร.สำราญ ผลดี อ. 13.00-16.00 น. Block 2
4 31 2204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข จ. 13.00-16.00 น. Block 2
5 31 2205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-3-4) อ.นันทวัน นาคอร่าม พฤ. 13.00-18.00 น. Block 2
6 31 4323 ระบบสื่อประสม 3(2-3-4) อ.อัจฉรา พัตตาสิงห์ พฤ. 09.00-12.00 น. Block 2
รวมหน่วยกิต 18

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3
กลุ่ม : IT3
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7006 ภาษาอังกฤษนำเสนอ 3 (2-2-5) อ.กวิสรา ตันสกุล จ. 09.00-12.00 น.

จ. 13.00-16.00 น.
พ. 09.00-12.00 น.
พ. 13.00-16.00 น.
2 25 1204 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด 3 (2 - 3 - 4) อ.พรจิรา ผลเหม อ. 13.00-18.00 น. Block 2
3 00 8006 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) อ.อัจฉรา พัตตาสิงห์ จ. 09.00-12.00 น. Block 2
4 31 3215 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3 (2 - 3 - 4) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ อ. 10.00-12.00 น.

พ. 09.00-12.00 น.
5 31 4323 ระบบสื่อประสม 3(2-3-4) อ.อัจฉรา พัตตาสิงห์ พฤ. 09.00-12.00 น. Block 2
6 31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-3-4) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม พ. 13.00-18.00 น. Block 2
รวมหน่วยกิต 18

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4
กลุ่ม : IT4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7006 ภาษาอังกฤษนำเสนอ 3 (2-2-5) อ.กวิสรา ตันสกุล จ. 09.00-12.00 น.

จ. 13.00-16.00 น.
พ. 09.00-12.00 น.
พ. 13.00-16.00 น.
2 10 8008 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย์

Block 2

3 31 3210 การบริหารโครงการเทคโนโลยีฯ 3(3-0-6) อ.วัฒนา เอกปมิตศิลป์
4 31 3221 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) อ.นพดล สิทธิเลิศ
5 31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-6-12) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
6 31 4217 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-6) อ.วัฒนา เอกปมิตศิลป์
7 31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-3-4) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
8 31 4341 เตรียมสหกิจศึกษา 1(30) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
9 31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ * 3(3-0-6) อ.นันทวัน นาคอร่าม
รวมหน่วยกิต 19

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
กลุ่ม : IT4S1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
เวลาเข้าพบ : อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 31 1105 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มฯ 3 (2 - 2 - 5) อ.เอนก นามขันธ์ อ. 09.00-17.00 น.

2 00 6011 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) อ.วัฒนา เอกปมิตศิลป์

Block 2

3 00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 3 (3 - 0 - 6) ผศ.ประสงค์ อุทัย
4 00 8008 คณิตศาสตร์สำหรับฯ 1 3 (3 - 0 - 6) อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
5 31 2223 การออกแบบส่วนต่อประสานฯ 3 (3 - 0 - 6) อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
รวมหน่วยกิต 19

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
กลุ่ม : ITR1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7017 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) อ.สรณัฐ คำดี จ. 09.00-12.00 น.

จ. 13.00-16.00 น.
พ. 09.00-12.00 น.
พ. 13.00-16.00 น.
2 00 8005 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) อ.นันทวัน นาคอร่าม

Block 2

3 31 1102 หลักการเขียนโปรแกรมฯ 3(2-2-5) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
4 31 2223 การออกแบบส่วนต่อประสานฯ 3(3-0-6) อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
5 31 2224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
6 31 3224 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
รวมหน่วยกิต 16

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2
กลุ่ม : ITR2
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0 - 3 - 6) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ จ. 09.00-12.00 น.

พ. 09.00 - 12.00 น.
2 10 8008 แคลคูลัส 2 3 (3 - 0 - 6) อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย์

Block 2

3 31 2205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (*) 3 (2 - 3 - 4) อ.นันทวัน นาคอร่าม
4 31 3210 การบริหารโครงการฯ สารสนเทศ 3 (3 - 0 - 6) อ.วัฒนา เอกปมิตศิลป์
5 31 3215 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-3-4) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
6 31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2 - 3 - 4) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
7 31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ (**) 3 (3 - 0 - 6) อ.นันทวัน นาคอร่าม
รวมหน่วยกิต 19
หมายเหตุ (*) หมายถึง เฉพาะคนที่โอนไม่ได้ (**) หมายถึง นักศึกษาตกค้าง

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
กลุ่ม : ITS1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วัฒนา เอกปมิตศิลป์
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 00 7017 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) อ.สุดารัตน์ คงคาชาติ อา. 08.00-13.00 น.

อา. 14.00-19.00 น.
2 31 1102 หลักการเขียนโปรแกรมฯ 3(2-2-5) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม

Block 2

3 31 2223 การออกแบบส่วนต่อประสานฯ 3(3-0-6) อ.สิทธิศักดิ์ ทองสุข
4 31 2224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
5 31 3224 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
รวมหน่วยกิต 15

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2
กลุ่ม : ITS2/1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 31 2209 การสื่อสารข้อมูลฯ (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม อา. 08.00-13.00 น.

อา. 13.00-16.00 น.
2 31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0 - 3 - 6) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ อา. 09.00-12.00 น.

อา. 13.00-16.00 น.
3 00 7006 ภาษาอังกฤษนำเสนอ 3 (2 - 2 - 5) อ.กวิสรา ตันสกุล

Block 2

4 10 8007 แคลคูลัส 1 (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย์
5 31 2205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (*) 3(2-3-4) อ.นันทวัน นาคอร่าม
6 31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.นันทวัน นาคอร่าม
7 31 3210 การบริหารโครงการไอที 3 (3 - 0 - 6) อ.ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา
8 31 4323 ระบบสื่อประสม (*) 3 (2 - 3 - 4) อ.อัจฉรา พัตตาสิงห์
รวมหน่วยกิต 22
หมายเหตุ (*) หมายถึง เฉพาะคนที่โอนไม่ได้

แผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2
กลุ่ม : ITS2/2
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
เวลาเข้าพบ : จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00 น.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป-ศ) อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้อง Meeting
1 31 2209 การสื่อสารข้อมูลฯ (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม อา. 08.00-13.00 น.

อา. 13.00-16.00 น.
2 31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0 - 3 - 6) อ.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ อา. 09.00-12.00 น.

อา. 13.00-16.00 น.
3 00 7006 ภาษาอังกฤษนำเสนอ 3 (2 - 2 - 5) อ.กวิสรา ตันสกุล

Block 2

4 10 8007 แคลคูลัส 1 (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย์
5 31 2205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (*) 3(2-3-4) อ.นันทวัน นาคอร่าม
6 31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (*) 3 (3 - 0 - 6) อ.นันทวัน นาคอร่าม
7 31 3210 การบริหารโครงการไอที 3 (3 - 0 - 6) อ.ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา
8 31 4323 ระบบสื่อประสม (*) 3 (2 - 3 - 4) อ.อัจฉรา พัตตาสิงห์
รวมหน่วยกิต 22
หมายเหตุ (*) หมายถึง เฉพาะคนที่โอนไม่ได้